Fond Obnovitelných Energií SICAV a.s.

Investiční Fond Obnovitelných Energií SICAV a.s. (dále jen FOE) se specializuje na nákup elektráren, vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů typu SICAV s proměnnou výší základního kapitálu. Fond nabízí zhodnocení kapitálu v inovativních oblastech zdrojů obnovitelné energie (OZE), v nichž se zakladatelé fondu pohybují od roku 2007. Partneři skupiny Solar Global stojí za vybudováním dvou předních českých producentů fotovoltaické energie - společnosti ENERGY 21 a následně i skupiny Solar Global.

Jsme přesvědčeni, že obnovitelné zdroje energie budou hrát stále významnější roli v energetickém mixu. Trh OZE v Česku je velmi fragmentovaný a postupně začíná docházet ke konsolidaci. To vytváří ideální pozici pro nákupy za zajímavých podmínek a proto nabízíme dalším investorům využít situaci k nadstandardnímu zhodnocení kapitálu.

Máme jedno z nejlepších know-how v oboru OZE, dokážeme vytipovat správný projekt na investici, využít rozsáhlé zkušenosti z nákupů projektů a díky sesterským firmám ze skupiny Solar Global umíme elektrárny i velmi efektivně spravovat.

Příležitost pro investory
výnos z investiční akcie

6 %

 • Obhospodařovatel investičního fondu dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech

 • Zajišťuje dozor
  a kontrolu

 • Působí jako
  odborný poradce

 • Depozitář
  fondu

 • Auditor
  fondu

Management fondu

Zakladatelé fondu jsou zároveň jedinými akcionáři a vrcholovými manažery hlavního odborného poradce fondu, skupiny Solar Global Investment, a.s.

Dozorové orgány

› Solar Global Investments, a.s. - odborný poradce a 100% majitel fondu
› AMISTA investiční společnost, a.s., - správcem dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je renomovaná společnost AMISTA investiční společnost, a.s., největší český specialista na Fondy kvalifikovaných investorů
› ČNB - fond Obnovitelných Energií SICAV a.s. (FOE) podléhá přísnému dozoru a kontrole České národní banky (ČNB)
› Unicredit bank - zákonným depozitářem fondu
› KPMG - fond je každý rok auditován prestižní poradenskou společností KPMG
› KRESTON A&CE - ocenění aktiv fondu je zajištěno znaleckým ústavem KRESTON A&CE

Aktuální projekty

Výnosy

Fond Obnovitelných Energií SICAV a.s. vlastní čtyři fotovoltaické elektrárny, které byly od původních vlastníků nakoupeny před koncem roku 2015 a v průběhu roku následujícího. Elektrárny mají stabilní tržby, které se blíží hranici 50 mil. korun ročně. Fixní struktura nákladů a neexistence pohledávek jsou základem pro predikci zisku i cash flow.

Tržby jednotlivých projektů (mil Kč)

Tržby celkem (mil Kč)


Počítáme s minimální výnosností 6 % ročně, ale může to být i více. V takovém případě získá každý investor dalších 40 % z každého procenta navíc.

Modelová investice:

Vklad 1 milion, na 3 roky, fond svým akcionářům za první rok zhodnotí jejich investice o 6,3 procenta, druhý rok 7,1 % a třetí rok 6,5 %. Finanční nárůst:

› po 1. roce: 1,063 mil. Kč

› po 2. roce: 1,138 mil. Kč

› po 3. roce: 1,212 mil. Kč

= více než 212 tisíc Kč za 3 roky (po 3 letech bez zdanění)

Časté dotazy investorů (FAQ)

 • Pro koho je tato investice určena?

  FOE je ideální pro investory s delším investičním horizontem (3 a více let), kteří hledají nerizikovou investici s vysoce nadstandardním zhodnocením. Příjemným morálním bonusem může být fakt, že investujeme pouze do rozvoje zelených energií.

 • Do čeho investujeme?

  Primárně se fond specializuje na nákup elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů (zejména solárních), ale jakožto lidé aktivně se pohybující v oboru zelené energetiky neustále sledujeme nové trendy (ukládání energie do baterií, energetická účinnost apod.) a můžeme tak v budoucnu případně rozšířit investiční portfolio. 

 • Na základě čeho avizujete zhodnocení investice alespoň 6 % p.a.

  Na vyžádání Vám rádi předložíme veškeré výpočty nákladů a výnosů. V oblasti obnovitelných zdrojů energie (OZE) se pohybujeme už dlouho. Vlastníme či servisujeme mnoho desítek fotovoltaických elektráren, proto už za dlouhá léta dokážeme poměrně přesně odhadnout výši výnosů, kterým věříme i do budoucna.

 • Vydělám něco navíc, když fond vydělá ročně více než deklarovaných 6 %?

  Ano, veškeré výnosy nad 6 % ročně budou rozděleny mezi správce fondu a investory v poměru 60:40.

 • Jakou minimální sumu mohu vložit?

  Zákon č. 240/2013 Sb., známý též jako Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), definuje v §272 odst. 1 písm. i) kvalifikovaného investora mj. výší minimálního vkladu. Standardně je tato suma 125.000 € (cca. 3.375.000,- Kč), avšak 1. června 2016 nabyl účinnosti zákon č. 148/2016 Sb., který nově stanovuje minimální hranici 1.000.000,- Kč, pokud administrátor fondu usoudí, že daný investor splňuje kritéria stanovená zákonem o podnikání na kapitálovém trhu.

  Kvalifikovaným investorem se tak může stát osoba, která investuje do fondu kvalifikovaných investorů (FKI) částku 1.000.000,- Kč, podepíše prohlášení o akceptaci rizik souvisejících s investováním do FKI a jejíž investiční profil stanovený dle tzv. testu vhodnosti [§ 15h zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů] odpovídá investici do FKI.“

 • Po jaké době a za jakých podmínek mohu své peníze vybrat?

  Minimální doba, po které si můžete Vaše peníze vybrat bez výstupního poplatku, je 3 roky. V případě, že u nás budete držet investiční akcie jako fyzická osoba minimálně tři roky, následně realizovaný zisk nepodléhá zdanění (uplatní se časový test držení akcií 36 měsíců dle zákona).

 • Co se stane, když budu peníze muset vybrat dříve?

  Investor může kdykoliv zažádat fond o zpětný odkup. Podmínky předčasného splacení jsou popsány ve statutu fondu a v rámcové smlouvě investora s fondem.

 • Jak je mi zaručeno, že o své peníze nepřijdu?

  › Fond Obnovitelných Energií SICAV a.s. (FOE) podléhá přísnému dozoru a kontrole České národní banky (ČNB)

  › Depozitářem fondu je povinně ze zákona banka Unicredit bank

  › Správcem dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, je renomovaná společnost AMISTA investiční společnost, a.s., největší český specialista na Fondy kvalifikovaných investorů

  › Fond je každý rok auditován prestižní poradenskou společností KPMG

  › Sami zakládající akcionáři do fondu hned do počátku vkládají čtyři své solární elektrárny v hodnotě několika stovek milionů korun, peníze jsou tudíž uloženy v perspektivních projektech se zaručeným výnosem pravděpodobně až do roku 2030

  › Ocenění aktiv fondu je zajištěno znaleckým ústavem KRESTON A&CE

 • Bude mi vyplácen výnos každý rok, nebo až na konci investice?

  Jedná se o růstovou investiční akcii, tudíž se zisk pravidelně reinvestuje. Investor může fond kdykoli požádat o částeční zpětný odkup.

 • Jakou podobu budou mít mé akcie?

  Investiční akcie jsou vedeny v zaknihované formě na jméno. Investorům je zřízen přístup do portfolia a informacím o hodnotě akcie prostřednictvím webového rozhraní.

 • Slyšel(a) jsem o problému s vyplácením podpory OZE, hrozí něco takového?

  Nikoliv. Podpora OZE je na celoevropské úrovni pevně zakotvena v unijní legislativě a žádný stát se proti tomu nemůže vzepřít, přestože se někdy snaží.

 • Mám možnost zjistit, jak se mé investici daří v průběhu roku?

  Ano, prostřednictvím vstupu do webového rozhraní v sekci pro investory získáte informaci o hodnotě držené investiční akcie a hodnotě portfolia.

 • Co se stane s fotovoltaickou elektrárnou, až vyprší za v průměru 15 let nárok na dotaci?

  Takové elektrárny už existují, zejména ve Španělsku. Jsou i více než 20 let staré, stále fungují i po takové době s účinností okolo 85 % a jejich majitelům i bez dotací přinášejí hezké zisky z prodeje cen silové elektřiny do sítě. 

Vlastní profesionální servis elektráren

Nejen výhodná akvizice, ale i její efektivní správa je zárukou dobré investice. Díky sesterské firmě Solar Global Service a.s. (SGS) dokážeme fotovoltaické elektrárny velmi dobře monitorovat a provozovat. SGS je předním českým poskytovatelem servisních služeb pro provozovatele fotovoltaických elektráren a nástupnickou firmou po společnosti FVK Global a.s., která postavila takřka 200 fotovoltaických elektráren. Získala tak špičkové know-how nejen z výstavby, ale i z následného servisu.

Dnes Solar Global Service spravuje 60 fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu 100 MW. Letité zkušenosti pracovníků, rozsáhlý sklad náhradních dílů, stálý dispečink a bezplatný servisní portál zajišťuje vysokou výrobu energií a je vnímána zákazníky velmi pozitivně. Díky tomu se firmě Solar Global Service podařilo opakovaně vyhrát výběrové řízení společnosti ENERGY 21 a servisuje tak jejich moravské FVE.

Správu našich investic máme pod kontrolou online

Naše sesterská servisní firma Solar Global Service pracuje v unikátním systému řízení a kontroly provozu. Spravované elektrárny jsou nepřetržitě monitorovány dohledovým centrem v Uherském Hradišti. Je schopna okamžitě detekovat technický problém všech podstatných částí FVE a vzhledem k rozsáhlému skladu náhradních dílů danou závadu rychle odstranit.

Zákazník může být o technické závadě i její opravě informován formou e-mailu, nebo SMS zprávy. Unikátní Zákaznický portál navíc poskytuje aktuální přehled, jak vaše elektrárny právě v tuto chvíli vydělávají. Díky tomu mají i investoři přehled a výdaje pod kontrolou - kdekoliv a online!

Zákaznický portál

Kontakty

Fond Obnovitelných Energií SICAV a.s.
Křižíkova 680/10b,
186 00 Praha 8

IČO: 05668727