Częścią naszej oferty kompleksowych usług dla eksploatatorów elektrowni fotowoltaicznych są nieustanne monitorowanie i ocena eksploatacji EFW, będące gwarancją stałych
i maksymalnych przychodów. Zapewniają je dyspozytorzy
w centrum nadzoru naszej spółki:
365 dni w roku | 7 dni w tygodmiu | od godz. 8.00 do 18.00

 

Nasz system nadzoru umożliwia monitorowanie i ocenę stanu:

  • zastosowanych przez wytwórców falowników centralnych i zdecentralizowanych
  • bloków technologicznych (string, string box itp.)
  • technologii pomocniczych (DEON, UPS …)
  • sytuacji meteorologicznej (promieniowanie słoneczne, temperatura, wilgotność)
  • pozostałych technologii (liczniki energii elektrycznej, telemetria, system alarmowy, CCTV)
  • raportów

Na podstawie powyższych danych nasi dyspozytorzy oceniają określone odchylenia i w ramach ścisłego współdziałania z działem serwisowym zapewniają niezbędne ingerencje serwisu według uzgodnienia z inwestorem. Do wizualizacji aktualnego stanu monitorowanych technologii używamy w ramach systemu nadzoru profesjonalnej teleściany zbudowanej z 18 wyświetlaczy wielkoformatowych.


Portal Kliencki

W ramach nieustannego podwyższania jakości usług spółka Solar Global Service a.s. świadczy swoim klientom od grudnia 2015 r. nową darmową usługę „Portal Kliencki“. Powyższa usługa zapewnia klientom:

  • produkcję elektrowni online
  • ciągły dostęp do dokumentów eksploatacyjnych (przeglądy, książki przeglądów i napraw, raporty)
  • stan elektrowni z kamery lokalnej
  • aktualny stan pogody ze stacji meteorologicznych Czeskiego Instytutu Hydrometeorologicznego

Produkcja elektrowni jest odczytywana z liczników dystrybucyjnych i prezentowana w postaci wykresów. Klienci w ten sposób otrzymują możliwość kontroli danych producyjnych od eksploatatorów sieci dystybucyjnych.

Dane produkcyjne z Portalu Klienckiego można eksportować, i to nawet za okres 14 miesięcy wstecz. Aktualna produkcja elektrowni jest prezentowana także graficznie na mapie łącznie ze stanem pogody w okolicy elektrowni. W przypadku elektrowni z centralnymi falownikami jest ponadto wyświetlana produkcja poszczególnych falowników w postaci wykresów z naszego wewnętrznego systemu SCADA.

Stan elektrowni jest prezentowany w formie galerii zapisów obrazów z kamery. Zapisy są zapisywane w regularnych odstępach czasowych w ciągu dnia i umożliwiają monitorowanie przebiegu lokalnej pogody, stanu trawników i paneli za okres do 7 dni wstecz. Portal Kliencki jest dostępny za pośrednictwem przeglądarki internetowej w komputerach i urządzeniach mobilnych.